Verduurzamen op grote schaal

Het consortium Future Factory ontwikkelt een programmatische aanpak om op grote schaal, geïndustrialiseerd woningen en woongebouwen te kunnen verduurzamen. We innoveren op 3 assen: productie, toelevering en verkoop. We doen dit in de tijd in 3 fasen: 
1. Opschaling van de huidige productiefaciliteiten om ervaring op te doen
2. Prototyping van generatie 2 productiefaciliteiten 
3. Realisatie van een productiefaciliteit die 25.000 woningen per jaar levert. 

Waar staan we? 

We zitten is fase 2 van het innovatieprogramma, waarin we toewerken we naar integrale proposities. We innoveren gericht op wat de meeste impact heeft: volume en kostprijs. De eerste innovaties zijn klaar om richting markt te gaan. We hebben daarmee de eerste integrale propositie gebouwd. We spreken verhuurders en vastgoed onderhoud bedrijven die volumes aan woningen hiervoor willen inplannen. Daarbij innoveren we ook in proces. 


Propositie

Voor verhuurders en vastgoed onderhoudspartijen hebben we een bidbook gemaakt met de propositie, dat kun je hieronder downloaden.

Dit project wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de MMIP ¾ regeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

logo_future_factory.png
 • Het Future Factory consortium bestaan uit ervaren partijen die zich realiseren dat de schaal wordt beoogd een enorme innovatie opgave met zich mee brengt. De huidige producten en productiefaciliteiten zijn niet geschikt voor zowel het prijsniveau als het leveringsvolume dat nodig is voor, de in het klimaatakkoord beoogde, 200.000 woningrenovaties per jaar. Het consortium bevat de meest succesvolle producenten/leveranciers van diepe renovatie proposities in Nederland die weten wat het betekent om te industrialiseren en te digitaliseren. Partijen ook die zich bewust zijn dat zelfs vanuit deze kopposities nog enorme stappen gemaakt moeten worden voor doorbraken in nieuwe producten en investeringen in productiemiddelen. MMIP, meerjarig missie gedreven innoveren, biedt de kans om ontwikkelagenda’s te versnellen en vooral samen te richten tot integrale propositie ontwikkeling (bouwkundig, installatietechnisch, productietechniek, proces in de hele keten van toeleverancier, conceptaanbieder afnemer/gebruiker, via verkoop tot levering en service) en samen de productiefaciliteit vorm te geven.

 • Het doel van dit consortium is het ontwikkelen van een Future Factory die in 2025 jaarlijks 25.000 renovaties kan leveren die past op 40% van woningen in NL. De renovatie proposities zijn zowel voor de particuliere eigenaren als verhuurders beschikbaar via op hen afgestemde lever- en saleskanalen.

  De renovatie behelst een combinatie van betaalbare isolatiesystemen en fossielvrije energiesystemen. Door integrale propositieontwikkeling en schaalgrote in verkoop, levering en productie zullen de kosten met 40% dalen en de kwaliteit en klantbeleving van producten of renovaties sterk verbeteren. (comfort, energie-efficiëntie, renovatie overlast, geluid, mooier/fijner huis). Het gehele renovatieproces en bijbehorende verkoopkanaal wordt in continue interactie met de woningeigenaren en bewoners ontwikkeld. Zij moeten immers besluiten over te gaan tot een renovatie en zullen dat alleen doen als ze daarover enthousiast zijn. De huidige markt kan worden gezien als een living lab voor de ontwikkeling van de propositie en productiefaciliteit van de toekomst. De consortium leden die reeds aanzienlijke volumes renovatie maken (>500) kunnen hier dankbaar gebruik van maken. Door in een aantal generaties productontwikkelingen en onder praktijkomstandigheden te testen doen ze nieuwe kennis op waarmee ze de Future Factory vorm kunnen geven. Hierdoor ligt de focus naast technologieontwikkeling vooral op oplossingen die mensen uiteindelijk graag willen hebben.

 • 1. Creëren van tenminste twee productiefaciliteiten, binnen beoogde looptijd van 5 jaar voor de productie van renovatiepakketten voor ca. 5.000 woningrenovaties per jaar; met significante verbeteringen in kwaliteit en kostprijs t.o.v. vandaag.

  2. Ontwikkelen van een productiefaciliteit voor het produceren van dak en gevelelementen met daarin geïntegreerde energiesystemen met een capaciteit van 25.000 woningrenovaties per jaar, voor woningen die typologisch veel voorkomen (ca. 3,5 miljoen woningen in Nederland). Concreet kosten resultaat:

  • Fabriekscomponenten (off-site): 20% kostenreductie door slimmer design, engineering en processing en het wegnemen van actoren en marges in de toeleveringsketen (ketenintegratie).
  • In aanvulling hierop 20% kostenreductie door opschaling te behalen bij aantallen van >5.000 per jaar.
  • Activiteiten en processen (on-site): 20% kostenreductie door andere methodes en processen.
  • In aanvulling hierop 20% kostenreductie door schaal en optimalisaties bij toepassing van bouwstromen > 5.000 stuks per jaar.

  3. Een aantal andere marktcondities verbeteren zodat consumenten een aantrekkelijk product, in een passend regelgevend kader om dit product te financieren via begrijpelijke en aantrekkelijke verkoopkanalen kunnen aanschaffen.

robot_totaal_1.jpg
robot_detail.jpg
deel_op_vrachtauto.jpg
stenen_detail.jpg
machines.jpg
woning_voltooid.jpg